Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25730
  • Чакащи: 70
  • От днес: 0
  • Статии: 1146
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Date Added: January 16, 2019 07:40:33 AM

Възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

Възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява е особено производство, регламентирано в Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Независимо, че реда за провеждането на събирането на оферти с обява е определен в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, това е особен вид за възлагане на обществени поръчки. Обстоятелството, че възлагането чрез събиране на оферти с обява е специфична процедура по ЗОП обуславя и наличието на специални правила, съдържащи се в глава двадесет и шеста. В чл. 20, ал. 3 на ЗОП са посочени праговете, в рамките на които се осъществява избора на изпълнител чрез събиране на оферти с обява. Характерното за тях е, че те изключват приложимостта на правилата, валидни за останалите процедури по ЗОП. Цялата процедура по събирането на оферти с обява започва с публикуването на обявата на Портала на обществените поръчки в сайта на Агенцията за обществени поръчки, което е задължение на възложителя. Една от особеностите на събирането на оферти с обява е срока по отношение на възлагането й – сроковете са максимално съкратени – 7 дни/респективно 15 за строителство за получаване на оферти. Това разбира се, не означава, че срокът не може да бъде с по-голяма продължителност, с цел улесняване на участниците за изготвяне и подаване на оферти. Нещо повече, съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти Възложителят следва да удължи първоначало обявения срок най-малко с три дни. След като допълнителния срок изтече Възложителят може да разгледа постъпилите във връзка с публикуваната обява оферти, без значение от тяхната бройка. Законодателят е предвидил и възможност да се задават въпроси във връзка с публикуваната обява. Преклузивния срок е три дни преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Предвид съкратените срокове за провеждане на този ред за възлагане на обществени поръчки срокът за публикуване на разясненията в профила на купувача е твърде кратък – Възложителят следва да го направи най- късно на следващия работен ден. Също като в отменения закон и съгласно разпоредбите на новия няма пречка след публикуването на обявата в сайта на АОП възложителят да я изпрати и до определени лица. Изпращането е още един способ за събиране на оферти, който не замества публикуването, а само го допълва. Друга особеност при събиране на оферти с обява e, че действията на възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и самия избор на изпълнител не подлежат на обжалване. Тези процедури завършват обикновенно с утвърждаване от Възложителя на изготвения протокол от дейността на комисията. Реално липсва решение, което да може да се обжалва. Комисията за защита на конкуренцията не разполага с правомощия да се произнася относно законосъобразността на тези актове на Възложителя. Това е едно от доказателствата, обуславящи факта, че събирането на оферти с обява е особено производство – особен вид за възлагане на обществени поръчки. В заключение следва да отбележим, че известната от предишния закон Публична покана кореспондира до голяма степен със сегашното събиране на оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста от ЗОП. Адвокат обществени поръчкиМоят профил

Реклама